Các quy định về sơ đồ tổ chức công ty cổ phần chi tiết

22-04-2020 09:54:43

Đang cho thuê
1  2  3  4  5
3.67/5 - 3 Bình chọn - 1406 Lượt xem
Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần biểu hiện rõ các bộ phận trong một công ty theo từng cấp bậc cụ thể. Thông qua sở đồ thấy được chức năng của mỗi bộ phận.
Hiện nay mỗi doanh nghiệp đều hình thành dựa trên cơ cấu tổ chức có những nét đặc trưng riêng của cơ cấu tổ chức đó. Và sơ đồ tổ chức công ty cổ phần cũng vậy, nó cũng có những quy định tổ chức riêng. Vậy quy định đó được thể hiện như thế nào thì xin mời các bạn theo dõi bài viết ngay sau đây.

1. Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần

Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần yêu cầu cần phải đảm bảo những bộ phận cơ bản như: đại hội cổ đông, hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty, ban kiểm soát,…
Đây là những bộ phận cần phải có để xây dựng và dìu dắt công ty tồn tại và phát triển. Mỗi bộ phận như vậy sẽ có những chức năng và nhiệm vụ riêng. Tuy nhiên, chúng có sự thống nhất và đồng bộ với nhau.
Những bộ phận này sẽ hoạt động nhịp nhàng từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Có như vậy thì công ty mới vận hành thông suốt, ăn ý với nhau, tạo nên một tổng thể thống nhất, trước sau như một.
Dưới đây là ví dụ cụ thể về sơ đồ tổ chức công ty cổ phần:
 
Hình ảnh về sơ đồ tổ chức công ty cổ phần

2. Quy định vai trò và nhiệm vụ của các bộ phận trong sơ đồ tổ chức công ty cổ phần

Trong từng bộ phận của sơ đồ công ty cổ phần thì sẽ có những quy định về vai trò cũng như nhiệm vụ khác nhau. Và mỗi bộ phận như vậy sẽ tạo nên một tổng thể hoạt động nhịp nhàng giúp quá trình điều phối công ty có ngày một hiệu quả hơn.

- Bộ phận đại hội cổ đông

Bộ phận đại hội cổ động có quyền biểu quyết và đưa ra quyết định

Khi nhắc đến đại hội cổ đông của công ty cổ phần thì nó có những quy định về nhiệm vụ và vai trò sau đây:
- Nó có chức năng thông qua nhưng định hướng phát triển của công ty.
- Họ sẽ được quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại. Và rồi, họ cũng có quyền chào bán những cổ phần đó. Ngoài ra, họ còn quyết định mức độ cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.
- Đại hội cổ đông sẽ có quyền hạn bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị hay kiểm soát viên.
- Họ có thể quyết định tổ chức lại hoặc giải tán công ty.
- Hàng năm họ sẽ thông qua báo cáo tài chính.
- Họ sẽ quyết định sửa đổi hoặc bổ sung thêm những điều lệ của công ty.

- Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là những người có đóng góp cổ phần trong công ty

Bộ phần Hội đồng quản trị có nhiệm vụ quản lý, quyết định các quyền và nghĩa vụ không nằm trong thẩm quyền của Đại hội cổ đông. Và sau đây là thẩm quyền của Hội đồng quản trị:
- Họ sẽ đề ra chiến lược cho kế hoạch phát triển trung hạn và những kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.
- Có thẩm quyền quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty.
- Hội đồng quản trị ra quyết định cho những phương án đầu tư và dự án đầu tư nằm trong thẩm quyền và giới hạn dựa vào quy định của pháp luật.
- Hàng năm Hội đồng quản trị sẽ trình báo cáo quyết toán tài chính lên Đại hội cổ đông.
- Có thẩm quyền kiến nghị về việc tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty.

- Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện các chức năng liên quan đến quản lý doanh nghiệp

Là một bộ phận quan trọng không kém nằm trong sơ đồ tổ chức công ty cổ phần đó chính là Ban kiểm soát. Khi nói đến bộ phận này thì thẩm quyền của nó được thể hiện như sau:
- Bộ phận Ban kiểm soát có chức năng kiểm soát mọi hoạt động quản lý cũng như điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
- Thẩm quyền của Ban kiểm soát là rà soát, kiểm tra và có những đánh giá về hiệu lực cũng như mức độ hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý những rủi ro tiềm ẩn và càn có những cảnh báo sớm đến cho công ty.
- Có những kiến nghị về cho Hội đồng quản trị hoặc Đại hội cổ đông về các biện pháp sửa đổi, bổ sung và cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý.
- Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Bộ phận giám đốc thường là người đứng đầu một công ty

Đây là bộ phận được biết đến là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty. Họ sẽ chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu mọi trách nhiệm khi đảm nhận nghĩa vụ. Và sau đây sẽ là nghĩa vụ của bộ phận này:
- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ tổ chức thực hiện mọi nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Họ sẽ quyết định mọi vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày mà không cần có sự quyết định của bộ phận Hội đồng quản trị.
- Họ sẽ tổ chức thực hiện những kế hoạch kinh doanh và những phương án đầu tư của công ty.
- Có nghĩa vụ kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty.
- Họ có nghĩa vụ tuyển dụng nguồn lao động.
- Có những kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý trường hợp lỗ trong hoạt động kinh doanh.
Trên đây là những thông tin liên quan đến sơ đồ tổ chức công ty cổ phần. Mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn một phần nào đó về cơ cấu tổ chức này, cũng như có thể biết được mỗi bộ phận trong công ty có nhiệm vụ và chức năng như thế nào chi tiết.
Theo nguồn: ​https://vanphongquan1.com/
sale@vnreal.vn
0979771188